Trường trung học quốc tế Niederwürschnitz

Trang chủ / Sinh viên

Thời gian học

Giờ 1
07:30 – 08:10

Giờ thứ 2
08:10 – 08:50

Giờ thứ 3
09:10 – 09:50

Giờ thứ 4
09:50 – 10:30

Giờ thứ 5
10:40 – 11:20

Giờ thứ 6
11:20 – 12:00

Giờ thứ 7
SLZ hoặc nghỉ trưa
12:05 – 12:45

Giờ thứ 8
SLZ hoặc nghỉ trưa
12:45 – 13:25

Giờ thứ 9
13:30 – 14:10

Giờ thứ 10
14:10 – 14:50

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.